ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กำหนดนโยบายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด รายไตรมาส ที่มีข้อมูลด้านแรงงานเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุมฯ จึงขอส่งรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ (กรกฎคม-กันยา่ยน ๒๕๖๖) มาเพื่อขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานดังกล่าว ผ่านระบบ Google Form รายละเอียดปรากฎตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้