วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANING DAY (5ส) ตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ณ บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2