ด้วยจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สี่เขียวในจังหวัดนนทบุรี จำแนกประเภทพื้่นที่สีเขียวตตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั้งยืนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ สำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวในท้องที่ที่รับผิดชอบ โดยขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจท้ายสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวฯ ดังกล่าว แล้วนำส่งข้อมูลให้ กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมนำส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทราบต่อไป