ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดทำโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (เขตกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/สมุทรปราการ) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้ตู้น้ำดื่มได้อย่างปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ