ประชาสัมธ์และเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและนักวิชาการ หรือบุคคลที่สนใจ ส่งบมความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so02.tci-haijo.org/index.php/JOURNALNIETS/index หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

EPSON MFP image