ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความร่วมมือภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยสูงวัย ตามจำนวนที่เห็นสมควร ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย