ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 แจ้งครูผู้สอนปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ตอบแบบสำรวจ ตาม QR code ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย