บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอมอบชุดข้อสอบ และคลังสื่อประกอบการสอน MAC Teaching Box (วิชาภาษาอังกฤษ)(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนต่อไป
รายละเอียดดังแนบ