วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จุดจัดงานที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จุดจัดงานที่ชุมชนวัดบางโค จุดจัดงานที่ตลาดบางบัวทอง และจุดจัดงานสำคัญในแต่ละอำเภอ โดยได้รับความร่วมมือ ประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ อาทิเช่น ฝ่ายปกครองอำเภอ ตำรวจในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และหน่วยงานในท้องถิ่น เฝ้าระวังในเขตพื้นที่และจุดเสี่ยงรับผิดชอบ