วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมาย นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายสำเริง ยิ้มดี ผอ.รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย, นายมาณพ แสงงาม ผอ.รร.วัดอินทร์ และ นายปิยวัช สีกันหา ผอ.รร.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. (ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 660/2564) โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม