วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ เข้าพบ นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module 2 : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2