ด้วยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น
( Eco – School Beginner ) รอบการสมัครปี ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซต์ https://ecoschool.dcce.go.th