ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุากรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดการออกแบบ infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเปิดรับผลงานนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ประชาชนทั่วไป จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ โดยสแกน QR Code ท้ายสำเนาหนังสือที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะพิจารณาผลการประกวดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พันโทหญิง ลลิดา กล้าหาญ หัวหน้าแผนกมัลติมิเดีย กองผลิตสื่อฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-0079 3929 หรือ คุณอาร์ม ทิพยจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมจิกมูน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 09-3964-9658