ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดโครงการ สพฐ.สัญจรกำกับ ติดตามและแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1.)จังหวัดแพร่ 2.)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.) จังหวัดสระแก้ว 5.)จังหวัดมุกดาหาร 6.) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Debt Obec) และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมโครงการดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามกำหนดการสิ่งที่ส่งมาด้วย