ด้วย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ริเริ่มจัดทำโครงการ “โฮมฮักนักกีฬาน้อย” ซึ่งเป็น โครงการที่สร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา การเจริญเติบโต ทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการสนับสนุนความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฎิบัติเชิงลึก ผ่านการฝึกฝนตามหลักสูตร “Kid’s Athletics” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์กรีฑาโลก หลักสูตรเน้นการให้ความรู้กับผู้ฝึกสอนพลศึกษา เพื่อใช้ฝึกทักษะด้านการวิ่ง กระโดด ทุ่ม ขว้าง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการเล่นกีฬาทุกประเภท สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ซึ่งทางสมาคมฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนี้มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง จึงมีความต้้งใจให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสฝึกทักษะนี้ ดังรายละเอียด่ตามเอกสรดังแนบ